Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nadzór Budowlany Przypomina

5 grudnia 2017 Autor: admin

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach informuje i przypomina właścicielom oraz zarządcom z terenu Powiatu Gorlickiego o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego, w szczególności polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych.

Właściciele, zarządcy i użytkownicy obiektów budowlanych winni utrzymywać je we właściwym stanie technicznym, zapobiegać przeciążeniom konstrukcji spowodowanych zalegającym na dachach nadmiarem śniegu, powstałych sopli, zlodowaceń bądź nawisów śnieżnych. Jeden metr sześcienny śniegu waży 900 kg. 

Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenia, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz 1332 ze zmianami) w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem jak również mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia i środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Przypominam, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnianie co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego ( zgodnie z art. 62 1 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno – zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych spalinowych, i wentylacyjnych. Zgodnie z przepisami, kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych wentylacyjnych powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).