Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Komunikat dotyczący wystąpienia ptasiej grypy

30 marca 2021 Autor: admin

W związku z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu gorlickiego i nowosądeckiego – Wójt Gminy Sękowa informuje, że na terenie Gminy Sękowa w miejscowościach Siary, Owczary, Sękowa, Męcina Mała, Ropica Górna, Małastów – ustanowiono obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

 

W związku z tym zgodnie z §3 ust. 1 w.w rozporządzenia na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • podjęcie działań, w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, poprzez niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem ptaków dzikich

 

Natomiast zgodnie z §3 ust. 2 w.w rozporządzenia na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 

 • przemieszczania lub obrotu zwierzętami niektórych gatunków, zwłokami zwierzęcymi, produktami, surowcami i produktami rolnymi lub paszami oraz innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt, w tym:
 1. przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki, pomiotu, obornika lub innych nawozów naturalnych;
 3. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 4. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 5. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 6. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
 7. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.
 • organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi w okresie obowiązywania rozporządzenia
 • organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego w okresie obowiązywania rozporządzenia.

Ponadto:

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

– karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,

– przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,

– odizolowanie od innego drobiu kaczek i gęsi,

– przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiając kontakt z dzikim ptactwem,

– unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa,

– zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,

– po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,

– używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,

– osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których jest przetrzymywany drób,

– przestrzeganie nakazu powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna pod linkiem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/1746/akt.pdf