Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Jednogłośnie za wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Sękowa!!

27 czerwca 2019 Autor: admin

Jednogłośnie za wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Sękowa!!

Rada Gminy Sękowa podczas wczorajszej sesji zagłosowała jednomyślnie za udzieleniem absolutorium wójt Małgorzacie Małuch za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Również wszystkimi głosami „za” udzielono wójt wotum zaufania. Głosowanie nad wotum to nowość, która obowiązuje od obecnej kadencji organów samorządu i jest związana z obowiązkiem przedstawienia przez wójta raportu o stanie gminy za ubiegły rok. W sesji, która odbyła się w środę 26 czerwca, radni obradowali w pełnym, piętnastoosobowym składzie.

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym raport o stanie gminy wójt będzie przestawiał radzie gminy co roku, począwszy od roku bieżącego (przedstawienie dokumentu następuje do 31 maja, a podczas sesji absolutoryjnej rada rozpatruje ten raport). Nad przedstawionym raportem przeprowadzana jest podczas sesji debata, w której radni mogą zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą ponadto uczestniczyć mieszkańcy gminy, na podstawie przedłożonego przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia udziału.

Raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, przede wszystkim realizację programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

Wójt Małgorzata Małuch w prezentacji podsumowującej raport, przedstawiła dane liczbowe i statystyczne dotyczące gminy, w tym liczbę wydanych w 2018 roku decyzji, zarządzeń, podjętych uchwał, ilość sporządzonych aktów małżeństwa, urodzeń, ilość założonych działalności gospodarczych itp. Każdemu obszarowi działalności gminy poświęciła wiele uwagi skupiając się na zrealizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne, projektach, inwestycjach  i strategiach.

Pani Skarbnik Joanna Drzymała przedstawiła prezentacje na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu. W 2018 r. dochody ogółem wyniosły prawie 26 mln zł, a wydatki ponad 27 mln., z czego wydatki bieżące stanowiły 74% zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe stanowiły prawie 26% wydatków ogółem. Na inwestycje i remonty w 2018 r. wydano łącznie 7 703 456 zł,  co stanowiło prawie 28%  wydatków budżetowych. W prezentacji przedstawiono strukturę dochodów i wydatków  z podziałem na bieżące i majątkowe. Dużą uwagę poświęcono wydatkom inwestycyjnym, na które pozyskane zostały także środki zewnętrzne.

Praca Wójta Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch w 2018 roku została podsumowana przez Radnych podczas głosowania nad wotum zaufania oraz za udzieleniem absolutorium. Radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz absolutorium, tym samym potwierdzając, że Pani Wójt obrała właściwy kierunek działania i to co się dzieje w gminie jest akceptowane przez lokalnych przedstawicieli.

Podczas wczorajszych obrad radni przyjęli jednogłośnie kilka uchwał dotyczących planu przestrzennego, nieruchomości gminnych, a także tegorocznego budżetu. Ponadto uchwalono regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  formy i tryb, w jakich się go udziela się uczniom.

Po zakończeniu sesji na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Sękowej odbył się pierwszy piknik samorządowy z okazji Święta Samorządu Terytorialnego. Wójt w swoim przemówieniu podziękowała swoim współpracownikom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (szkół, ośrodków pomocy społecznej, zakładu gospodarki komunalnej, ośrodkowi kultury, biblioteki), sołtysom i Radnym za współpracę oraz duże zaangażowanie w sprawy gminy.

Zebrani mogli oglądnąć przygotowaną przez Gminny Ośrodek Kultury humorystyczną fraszkę dot. lokalnego samorządu oraz kabaret przygotowany przez zespół „Dwie kumy”, które to wprawiły wszystkich w doskonały humor.