Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

IX Sesja Rady Gminy Sękowa

29 września 2019 Autor: admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję IX S E S J Ę  Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 30 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej remizy OSP, na którą zapraszam.

Transmisję obrad dostępna będzie od godziny 10:00 TUTAJ

Program:

 • Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r.
 • Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 28 grudnia 2018 r.
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 • Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Sękowa nieruchomości położonych w miejscowości Bodaki i Wołowiec.
 • Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX/337/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Sękowa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sękowa.
 • Projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr XXX/338/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Sękowa nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sękowa na okres 10 lat.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Wapienne.
 • Projekt uchwały w sprawie Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
 • Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 • Projekt uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sękowa
 • Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sękowej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Radocyna
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa. (Sękowa 26/2)
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2015 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Małastów zmienionej uchwałą Nr XVI/200/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą Nr XXXIV/389/2018 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 kwietnia 2018 roku oraz uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 lipca 2019 r.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad.