Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Inwestycje realizowane w IV kwartale 2014 roku

8 stycznia 2015 Autor: admin

Inwestycje, remonty i prace wykonane w ostatnim kwartale 2014r. w gminie Sękowa

 

 

– Zadanie   „ Modernizacja ujęcia wody i wykonanie stacji uzdatniania wody z infrastrukturą techniczną dla miejscowości Krzywa w gminie Sękowa”.

Wartość 642.900 zł.

w tym 64.290 – ze środków gminy Sękowa

637.000 – ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych

– W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia Krzywa (przysiółek Jasionka) wzbogaci się o nową infrastrukturę   umożliwiającą spożycie zdrowej i uzdatnionej wody pitnej.

– Budowa miejsc postojowych typu camper projekt zrealizowany w ramach inicjatywy LEADER + przy współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Rozwoju Gminy Sękowa koszt zadania 62.449 w tym udział gminy 12.500 zł. W wyniku realizacji projektu powstało 5 miejsc postojowych dla camperów wyposażonych w system wodno-kanalizacyjnych z podłączeniem do energii.

– Budowa 150 m chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej i powiatowej koszt zadania 79.999 zł. Zadanie współfinansowane w 50% przez Zarząd Dróg Wojewódzki, w 25% przez Powiat gorlicki oraz gminę Sękowa w 25%.

– Budowa 800 m chodnika w Męcinie Wielkiej w ramach realizacji zadania z PROW Odnowa Centrum Wsi

koszt zadania 294.827 zł. w tym udział gminy 163.127 zł.

– Plac zabaw w Sękowej zrealizowany w ramach inicjatywy LEADER + przy współpracy Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa koszt zadania 62.500 zł. w tym udział gminy 12.500 zł

– Place zabaw w Siarach i Męcinie Wielkiej oraz doposażenie oddziałów przedszkolnych – projekt sfinansowany w całości z POKL koszt 174.500

– Położenie 2,5 km nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Bodaki- Bartne inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg – wartość 1.158.697 zł. –

– Remont drogi powiatowej Małastów- Jasionka inwestycja realizowana przez Powiatowy Zarząd Drogowy wartość zadania – 540.917 zł

– Wykonanie 200 m nawierzchni tłuczniowo-klińcowej drogi gminnej „Klimek” w Owczarach w ramach środków z Ochrony Gruntów Rolnych – koszt 28.981 zł w tym 10 tys. zł z dotacji pozostałe środki własne.

– W ramach szkód powodziowych remont 100 m drogi gminnej w Owczarach „cmentarz”- koszt zadania 62.971 zł.

– W ramach szkód powodziowych remont 250 m drogi gminnej „Worobel” w Bartnem wartość 118.088 zł.

– Wykonanie wiaty przystankowej w Sękowej – 5.500 zł.

– Wykonanie 2-ch odcinków oświetlenia drogi wojewódzkiej i powiatowej w Małastowie.

– Rozpoczęto budowę kanalizacji w Sękowej z przebudową 2-ch przepompowni w Ropicy Górnej docelowo z możliwością podłączenia ścieków do oczyszczalni w Gorlicach. Wartość zadania 294.200 zł. Zadanie współfinansowane z Funduszu Spójności.

– W dalszym ciągu trwa instalacja kolektorów słonecznych inwestycja realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z Funduszu Szwajcarskiego przy 75% dofinansowania wartość projektu około 3,5 mlin zł. Obecnie na terenie gminy na 220 podpisanych umów założono 85 instalacji na budynkach prywatnych pozostałe sukcesywnie będą instalowane.

– W miejscowości Męcina Wielka trwają w dalszym ciągu roboty poscaleniowe polegające na budowie dróg gminnych, rowów, przepustów itp.

– Na terenie gminy trwa dalszy ciąg realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska- do tej pory wykonano:

I etap 5 szt oczyszczalni  –  wartość:  72.776

II etap 21 szt oczyszczalni  –  w trakcie budowy wartość: 179.010

III etap 20 szt   –  w oczekiwaniu na realizację

– Remont Domu Pomocy Społecznej obejmujący wymianę drzwi, kilku okien, docieplenie łazienki i ganku, pokrycie środkami grzybobójczymi i ogniotrwałymi oraz zakup 2-ch szpitalnych łóżek. Koszt zrealizowanego zadania wynosi 37.500 w tym z dotacji celowej 30.000 złotych.

– W związku z zimowym utrzymaniem dróg i chodników zakupiono na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej quada za kwotę 20.500 złotych.

– W rankingu opublikowanym przez czasopismo WSPÓLNOTA pod względem wydatków finansowych ze środków unijnych za lata 2011-2013 per capita w kategorii gmin wiejskich Gmina Sękowa znalazła się w skali kraju na 43 miejscu , natomiast w skali województwa na 2 miejscu.