Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

II Sesja Rady Gminy Sękowa

20 grudnia 2018 Autor: admin

W dniu 20 grudnia 2018 odbędzie się II posiedzenie Rady Gminy Sękowa.

Transmisja obrad na żywo oraz wyniki głosowań można śledzić pod adresem:

 

Program sesji:

 • Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 7 listopada 2018 r. oraz protokołu z I sesji Rady Gminy Sękowa z dnia 22 listopada 2018 r.
 • Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sękowa na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej nr XXXI/345/2017 Rady Gminy Sękowa z dnia

28 grudnia 2017 r.

 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowego Gminy Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sękowa na 2019 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
  Narkomanii  na  2019 rok.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 2 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Sękowa.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, w miejscowości Owczary.
 • Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunki odpłatności za usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
 • Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Sękowa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.”
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • Informacja w sprawie zmian w statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy bieżące.
 • Zakończenie obrad.