Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – OWCZARY

25 września 2018 Autor: admin

Sękowa, dnia 25 września 2018  roku.

SA.II.6840.3.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT  GMINY  SĘKOWA
O G Ł A S Z A

Sękowa, dnia 25 września 2018  roku.

SA.II.6840.3.2017

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WÓJT  GMINY  SĘKOWA
O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących mienie Gminy Sękowa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia
10 kwietnia 2018 r.:

 

Nr ewid. nieruchomości Działka o nr ewid.  954 oraz działka o nr ewid. 1259/10
Pow. w ha: Łączna pow. 0,2129 ha. (Działka 954 o pow. 0,19 ha., działka nr 1259/10 o pow. 0,0229 ha.)
Nr Księgi Wieczystej działka nr 954 objęta księgą wieczystą nr NS1G/00012213/5, działka nr 1259/10 objęta księgą wieczystą nr NS1G/00090693/3
Opis: Nieruchomość położona w miejscowości Owczary, zabudowana drewnianym budynkiem schroniska (obecnie świetlica dla młodzieży) i budynkiem gospodarczym o pow. 58 m2 (do rozbiórki), położona przy drodze powiatowej relacji Siary – Owczary, dojazd zapewniony poprzez ustanowienie służebności dojazdu z drogi powiatowej po działce nr 343/8 i nr 1259/9 pasem gruntu szer. 5,5 m.. Nieruchomość uzbrojona w energie elektryczną. Budynek drewniany wolnostojący, niepodpiwniczony, o pokryciu dachowym z blachy o pow. użytkowej 178,40 m2

Stan techniczny budynku ocenia się na dobry.

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Działka nr 954 położona w terenach w części o symbolu 2.2.UO – tereny usług oświaty, niewielka część 5.1.Ws/zz – tereny wód otwartych ze strefą ekologiczną, Działka nr 1259/10 położona w terenach o symbolu 2.2.UO – tereny usług oświaty. Istnieje możliwość w przypadku likwidacji funkcji oświaty na przystosowanie do celów mieszkalnictwa, hotelarsko – turystycznych, kultury.
Cena wywoławcza

nieruchomości

netto:

200 000 zł.  netto (w tym cena wywoławcza działki nr 954: 194 000 zł., a cena wywoławcza działki 1259/10: 6 000 zł.)
 

Wadium

Wadium w wysokości 6% ceny wywoławczej wynosi: 12 000 zł.
 

 

 

 1. I przetarg na sprzedaż w.w nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Owczary odbył się w dniu 21 sierpnia 2018 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 2. II przetarg na sprzedaż w.w nieruchomości odbędzie się 26 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 7 o godzinie 09:00
 3. Do ceny sprzedaży netto  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dla części nieruchomości – działki nr 1259/10), działka nr 954 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Sękowej lub na konto Urzędu Gminy (nr konta Bank Spółdzielczy w Gorlicach nr 85 8795 0005 2001 0021 9095 0001) najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 23 października 2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto UG)
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zwraca się.
 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Sękowa, jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu.
 7. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca (opłaty sądowe i notarialne).
 2. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy, nr tel. 18 3518016 wew. 25
 3. Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

 

 

stanowiących mienie Gminy Sękowa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość wyszczególniona w wykazie z dnia
10 kwietnia 2018 r.:

Nr ewid. nieruchomości Działka o nr ewid.  954 oraz działka o nr ewid. 1259/10
Pow. w ha: Łączna pow. 0,2129 ha. (Działka 954 o pow. 0,19 ha., działka nr 1259/10 o pow. 0,0229 ha.)
Nr Księgi Wieczystej działka nr 954 objęta księgą wieczystą nr NS1G/00012213/5, działka nr 1259/10 objęta księgą wieczystą nr NS1G/00090693/3
Opis: Nieruchomość położona w miejscowości Owczary, zabudowana drewnianym budynkiem schroniska (obecnie świetlica dla młodzieży) i budynkiem gospodarczym o pow. 58 m2 (do rozbiórki), położona przy drodze powiatowej relacji Siary – Owczary, dojazd zapewniony poprzez ustanowienie służebności dojazdu z drogi powiatowej po działce nr 343/8 i nr 1259/9 pasem gruntu szer. 5,5 m.. Nieruchomość uzbrojona w energie elektryczną. Budynek drewniany wolnostojący, niepodpiwniczony, o pokryciu dachowym z blachy o pow. użytkowej 178,40 m2

Stan techniczny budynku ocenia się na dobry.

Przeznaczenie w planie

zagospodarowania

przestrzennego

Działka nr 954 położona w terenach w części o symbolu 2.2.UO – tereny usług oświaty, niewielka część 5.1.Ws/zz – tereny wód otwartych ze strefą ekologiczną, Działka nr 1259/10 położona w terenach o symbolu 2.2.UO – tereny usług oświaty. Istnieje możliwość w przypadku likwidacji funkcji oświaty na przystosowanie do celów mieszkalnictwa, hotelarsko – turystycznych, kultury.
Cena wywoławcza

nieruchomości

netto:

200 000 zł.  netto (w tym cena wywoławcza działki nr 954: 194 000 zł., a cena wywoławcza działki 1259/10: 6 000 zł.)
 

Wadium

Wadium w wysokości 6% ceny wywoławczej wynosi: 12 000 zł.
 1. I przetarg na sprzedaż w.w nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Owczary odbył się w dniu 21 sierpnia 2018 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
 2. II przetarg na sprzedaż w.w nieruchomości odbędzie się 26 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Sękowa pok. Nr 7 o godzinie 09:00
 3. Do ceny sprzedaży netto  ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dla części nieruchomości – działki nr 1259/10), działka nr 954 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy w Sękowej lub na konto Urzędu Gminy (nr konta Bank Spółdzielczy w Gorlicach nr 85 8795 0005 2001 0021 9095 0001) najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 23 października 2018 r. (liczy się data wpływu środków na konto UG)
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zwraca się.
 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Sękowa, jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez organizatora przetargu.
 7. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu i je akceptują.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował  co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).
 1. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca (opłaty sądowe i notarialne).
 2. Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu uzyskać można w Urzędzie Gminy, nr tel. 18 3518016 wew. 25
 3. Do chwili rozpoczęcia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.