Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ekointerwencja

31 grudnia 2019 Autor: admin

W związku z bardzo złą jakością powietrza w sezonie zimowym, spowodowaną emisją zanieczyszczeń z domowych palenisk na węgiel i drewno od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała nr XXXII/452/17
z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).

Wobec powyższego wszyscy mieszkańcy małopolski są zobowiązani do stosowania postanowień uchwały.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich instalacji na terenie województwa małopolskiego, w których następuje spalanie paliw stałych. Jej zapisy nie ograniczają się jedynie do budynków mieszkalnych, ale obowiązują również dla budynków gospodarczych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych, itp.

WYMAGANIA UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ

 

 • Nowo eksploatowane (nowo montowane) kotły na paliwa stałe muszą spełniać wymagania ekoprojektu .

Od 1 lipca 2017 w Małopolsce nie można eksploatować nowego kotła na węgiel, drewno lub kominka na drewno o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone
w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3).

 • Zakaz stosowania węgla i drewna o określonych parametrach.

Od 1 lipca 2017 wprowadzono  zakaz  spalania mułów, flotów i miałów węglowych (udział frakcji 0-3 mm powyżej 15%) oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 • Zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych tzw . „kopciuchów”

Od 1 stycznia 2023 roku nie będzie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno . Należy je wymienić na kocił gazowy, pompę ciepła kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

 • Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 od

Do końca 2026 roku należy wymienić kotły spełniające podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadające klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5.

Platforma informacyjna o jakości powietrza

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców utworzono platformę informacyjną o jakości powietrza https://powietrze malopolska.pl/jakosc-powietrza. Dzięki stałemu monitorowaniu mieszkańcy mają możliwość śledzenia jakości powietrza w oparciu o dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska . System daje możliwość codziennego raportowania jakości powietrza .Istnieje możliwość zapisania się do newslettera https://powietrze.maloplska.pl/komunikaty aby na bieżąco otrzymywać komunikaty o wprowadzeniu stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Ekointerwencja

Uruchomiono również nowe narzędzie w postaci formularza pn. Ekointerwencja. Formularz daje możliwość zgłoszenia naruszeń z zakresu środowiska. Zgłoszenia są automatycznie przekazywane do organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli w sprawie spalania odpadów, eksploatacji kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej, naruszenia przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę oraz  sprzedaży węgla złej jakości.

Kontrole palenisk domowych

Realizacja kompleksowych kontroli palenisk domowych ma na celu wyeliminowanie nielegalnego spalania odpadów, tworzyw sztucznych oraz kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej m.in. co do jakości i stosowanego opału, oraz kontroli urządzeń grzewczych użytkowanych w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z Konstytucją (art. 68 ust. 4 i art. 74 ust. 2) oraz zgodnie z Programem Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego obowiązkiem gminy jest podejmowanie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko. Obowiązek przeprowadzania kontroli został nałożony na gminy przez Program Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego  Dokument wyznacza działania, których celem jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Podstawę prawną do prowadzenia kontroli palenisk indywidualnych  stanowi  art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska . Kontrole przeprowadzają pracownicy urzędu gminy posiadający pisemne upoważnienie od wójta oraz  policja.

Kontrole należy przeprowadzić na podstawie zgłoszeń interwencyjnych od mieszkańców lub innych uzasadnionych okoliczności, z których wynika podejrzenie termicznego przetwarzania odpadów w urządzeniach do tego nieprzeznaczonych, oraz naruszenia ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta Gminy.

Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej, może być ukarana:

 • mandatem karnym w wysokości do 500zł,
 • grzywną do 5 000 zł zasądzoną wyrokiem sądu
 • w przypadku podejrzenia spalania odpadów kontrolujący będą zmuszeni pobrać próbkę popiołu do badania laboratoryjnego, a w przypadku stwierdzenia spalania odpadów sprawa jest kierowana na drogę sądową.

Co może kontrolujący?

 • Kontrole mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w każdy dzień tygodnia na podstawie ważnego upoważnienia wójta
 • Kontrolujący jest uprawniony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z charakterem przeprowadzanej kontroli m.in. sporządzenia dokumentacji fotograficznej, żądania okazania dokumentu potwierdzającego jakość stosowanego paliwa, wykonania pomiaru wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w kotle, pobrania próbki popiołu itp. Z przeprowadzonych oględzin kontrolujący sporządza protokół oględzin w dwóch egzemplarzach- jeden zawsze otrzymasz od kontrolującego.

Co może kontrolowany?

 • Żądać okazania identyfikatora/ upoważnienia do kontroli od osób przeprowadzających oględziny;
 • Uczestniczyć na każdym etapie kontroli;
 • Wnieść uwagi do sporządzonego protokołu oględzin,

Utrudnianie lub udaremnianie kontroli to przestępstwo w rozumieniu art. 225 Kodeksu Karnego.