Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dotacja na utworzenie firmy

9 stycznia 2018 Autor: admin

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?
Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację? Skorzystaj z dotacji! 

Od 9 stycznia do 23 stycznia 2018r  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Styczniowy nabór dotyczy operacji w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania działalności gospodarczej oraz tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi.

W ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczyła 960 000,00 zł na utworzenie 16 nowych firm. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Pomoc na ten cel będzie wypłacana w formie premii w dwóch transzach (80% i 20%). Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wnioskodawca zobowiązany będzie do  utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na rozwijanie działalności gospodarczej LGD przeznaczyła kwotę 560 tys. zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 140 tys. zł. Pomoc w tym wypadku ma postać refundacji do wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjentami pomocy mogą być mikro lub małe przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą podlegającą przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze LSR. Wnioskodawca zobowiązany będzie do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Na utworzenie 2 inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi LGD przeznaczyła 1 mln zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 500 tys. zł.  Pomoc na te operacje jest przyznawana w wysokości:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel.
18/352-65-77, 512 028 092,w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Beskid Gorlicki”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020