Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dofinansowanie na działalność gospodarczą LGD

8 stycznia 2020 Autor: admin

Chcesz założyć firmę, jesteś przedsiębiorcą lub działasz w organizacji pozarządowej?  Masz pomysł i szukasz funduszy na jego realizację?  Skorzystaj z dotacji w LGD „Beskid Gorlicki” 

Od 13 stycznia do 27 stycznia 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez  społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory obejmowały będą operacje w następujących zakresach:

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 1 020 000,00 zł.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych;

Limit środków w ramach naboru wynosi 180 000,00 zł.

 1. Rozwijanie działalności gospodarczej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 879 956,00 zł.

 1. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w zakresie świadczenia usług turystycznych;

Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000,00 zł.

 1. Rozwijanie rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk;

Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

Limit środków w ramach naboru wynosi 232 035,00 zł.

 1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;

Limit środków w ramach naboru wynosi 403 438,12 zł.

 1. Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi;

Limit środków w ramach naboru wynosi 500 000,00 zł.

Pomoc na powyższe operacje jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż:

 • 70% kosztów kwalifikowanych;
 • 100% kosztów kwalifikowanych;
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych;

w zależności od rodzaju podmiotu wnioskującego oraz zakresu tematycznego
w ramach którego prowadzony będzie nabór.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji udzielane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki” oraz pod numerem
tel. 18/352-65-76, 512 028 092, w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD  www.lgdbeskidgorlicki.pl.