Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dodatek osłonowy – informacje ogólne

5 stycznia 2022 Autor: admin

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie wprowadzone w ramach Tarczy antyinflacyjnej.  Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

O dodatek można wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom:

  • jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2.100,00 zł netto,
  • wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1.500,00 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

  • od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj. dochód z 2021 r.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

Rodzaj gospodarstwa

Kwota dodatku osłonowego

Kwota dodatku osłonowego w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest:
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków

Jednoosobowe

400 zł

500 zł

Gospodarstwo 2-3 osób

600 zł

750 zł

Gospodarstwo 4-5 osób

850 zł

1062,50 zł

Gospodarstwo co najmniej 6 osobowe

1150 zł

1437,50 zł

 

Gdzie złożyć wniosek?

Składanie wniosków o dodatek osłonowy w formie tradycyjne (papierowej) możliwe będzie poprzez wrzucenie wypełnionego wniosku do skrzynki podawczej (znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Sękowa) lub za pośrednictwem poczty.

Wnioski można złożyć również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Obsługą formalności związanych z tym zadaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu GOPS Sękowa, wnioski o dodatek osłonowy dostępne będą jedynie na stronie internetowej oraz zostaną wyłożone na stoliku – parter Urzędu Gminy Sękowa.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod nr tel. 18/351 80 16 wew. 31, godzinach 7:30-15:30.

Formularze wniosków dostępne są:

na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania