Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

Budżet na 2019 rok uchwalony!!

3 stycznia 2019 Autor: admin

28 grudnia podczas III sesji Rady Gminy  został przyjęty Budżet Gminy Sękowa na 2019 r. Budżet zakłada dochody w wysokości prawie 34 mln zł., w tym dochody majątkowe 13,5 mln. zł., a wydatki w kwocie 36,5 mln. zł. z czego 46% to wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje. Dotacje budżetu Unii Europejskiej, które Gmina przeznaczy na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 12,5 mln. zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę prawie 17 mln. zł. i zostaną przeznaczone między innymi na:

 • Budowę wodociągu, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Wapiennem.
 • Budowę sieci wodociągowej w Owczarach
 • Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej „Siary – Owczary”
 • Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sękowa – Rozdziele o łącznej długości 6 km.
 • Budowę Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia , ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska – Krzywa oraz Centrum Narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej
 • Budowę infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego , zwiększenie liczby kuracjuszy i podniesienie zdolności inwestycyjnej w Wapiennem – zaplanowano budowę amfiteatru, sceny, tężni solankowej, fontanny, ścieżek edukacyjnych koronach drzew, wieży widokowej, tras rowerowych i pieszych
 • Kompleksowa modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole Ropica Górna , Szkoła Podstawowa w M. Wielkiej, Szkoła w Siarach
 • Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania chronionego
 • Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacje dla osób fizycznych
 • Budowę i przebudowę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem.
 • „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa”
 • Adaptację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej na ogólnodostępny park kulturalno-sportowy 2019 r.
 • Budowę kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego – Projekt Partnerski realizowany z Miastem Gorlice, w którym zaplanowano zakup toru transportowego i igielitowego, rynnowego do jazdy latem oraz zimą, budowę wiaty oraz zagospodarowanie terenu boiska.

 

Podczas sesji uchwalono także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sękowa, w której znalazł się wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w kolejnych latach wraz z planowanymi źródłami finansowania.

Radni pochylili się także nad stawkami za śmieci, które będą obowiązywać od lutego 2019 roku i tak opłata za miesiąc za osobę w przypadku segregacji śmieci wynosić będzie 9,50 zł., a gdy zadeklarujemy, że będziemy zbierać śmieci w sposób nieselektywny (zmieszany) kwota ta wynosić będzie 16,00 zł. za osobę za miesiąc. Dodatkowo przyjęto nowe stawki dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,  także zmiany w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Część świąteczna sesji poprzedzona była mszą św. w kościele parafialnym w Sękowej. Następnie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Radni Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Bogusławem Moroniem i Pani Wójt Małgorzata Małuch spotkali się z zaproszonymi gości, z którymi współpracuje gmina. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli Księża,  Pani Starosta i przedstawiciele powiatu,  przedstawiciele powiatowych służb mundurowych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, strażacy, pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Nie obyło się bez występu artystycznego i życzeń ze strony przemawiających. Spotkanie upłynęło w świąteczno – noworocznym nastroju przy wspólnym kolędowaniu i rozmowach.