Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Akademia Kompetencji

7 maja 2020 Autor: admin

Początkiem maja bieżącego roku Wójt Gminy Sękowa – Pani Małgorzata Małuch podpisała umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na realizację projektu „Akademia Kompetencji„ finansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Gmina Sękowa w tym projekcie uzyskała pieniądze na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, doposażenie pracowni przedmiotowych, zakup zestawów eksperymentalnych,  zajęcia dla uczniów z zakresu kompetencji kluczowych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Projekt opiewa na kwotę prawie 1 mln 300 tys. zł. i przyczyni się do rozwoju kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którzy będą mogli skorzystać z szerokiej oferty szkoleń oraz studiów podyplomowych. Uczniowie otrzymają wsparcie w postaci dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego, a także z zakresu kompetencji kluczowych tj. myślenie matematyczno-logiczne, rozwijanie kreatywności, pewność siebie i umiejętność pracy w grupie, umiejętność uczenia  się i rozumienia oraz umiejętność wykorzystania TIK i e-pomocy dydaktycznych.

W projekcie przewidziano również kompleksowe doposażenie pracowni chemicznych, fizycznych, informatycznych, zakup podręczników oraz pomocy dydaktycznych.