Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Absolutorium dla Wójta Gminy Sękowa

21 czerwca 2022 Autor: admin

Rada Gminy Sękowa udzieliła jednogłośnie Pani Wójt Małgorzacie Małuch absolutorium i wotum zaufania. Sesja absolutoryjna, na której Wójt przedstawiła Raport o stanie gminy za 2021 r. oraz podczas której debatowano nad sprawozdaniem z wykonania zeszłorocznego budżetu, odbyła się 20 czerwca 2022 r.

Wójt Gminy Małgorzata Małuch zaprezentowała Raport o stanie Gminy Sękowa, w którym podsumowała swoją działalność, w szczególności realizację: projektów, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także aktualny stan Gminy we wszystkich sferach działalności w roku 2021. Raport zawierał informacje o najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Wyrazem przyjęcia raportu i akceptacji działań wójta było jednogłośne udzielenie wotum zaufania.
W części absolutoryjnej sesji rady gminy, wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sękowa, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu.
Poniżej zamieszczamy prezentację z raportu o stanie Gminy Sękowa za 2021 rok oraz zbiorczą prezentację sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.

sprawozdanie z wykonania budżetu

Prezentacja GOTOWY RAPORT za 2021 13062022